Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 3. Ünite Kavramları

0

12. Sınıf kavramlar

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 3. Ünite Kavramları

Tasavvuf, İslam’ın manevi yönünü vurgulayan, insanın Allah’a yakınlaşmasını ve olgunlaşmasını amaçlayan bir ilim ve irfan dalıdır. Tasavvuf, İslam düşüncesinde önemli bir yere sahiptir.


Bu ünitede, tasavvufun kaynaklarını, ilkelerini, yöntemlerini ve temsilcilerini tanıyacak ve tasavvufun İslam’a katkılarını değerlendireceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


Tasavvuf: İslam’ın manevi yönünü vurgulayan, insanın Allah’a yakınlaşmasını ve olgunlaşmasını amaçlayan bir ilim ve irfan dalı.

Tasavvufun kaynakları: Tasavvufun dayandığı temel referanslar. Bunlar arasında Kur’an, sünnet, sahabe, tabiin, salih zatlar, akıl ve vicdan gibi kaynaklar bulunmaktadır.

Tasavvufun ilkeleri: Tasavvufun temel prensipleri. Bunlar arasında tevhid, ihlas, takva, zikir, şükür, sabır, rıza, muhabbet, tefekkür gibi ilkeler bulunmaktadır.

Tasavvufun yöntemleri: Tasavvufun insanı Allah’a yakınlaştırmak için kullandığı araçlar. Bunlar arasında sohbet, nasihat, irşad, terbiye, mücahede, riyazet, tevekkül gibi yöntemler bulunmaktadır.

Tasavvufun temsilcileri: Tasavvufu yaşayan ve yaşatan kişiler. Bunlar arasında mutasavvıflar, şeyhler, mürşidler, dervişler, veliler gibi temsilciler bulunmaktadır.

Kur’an: Allah’ın Hz. Muhammed’e indirdiği, İslam’ın ilk ve en temel kaynağı olan kutsal kitap.

Sünnet: Hz. Muhammed’in sözleri, fiilleri ve takrirleri. İslam’ın ikinci temel kaynağıdır.

Sahabe: Hz. Muhammed’i gören ve ona inanan kişiler. İslam’ın ilk nesli ve örnek alınması gereken kişilerdir.

Tabiin: Sahabeleri gören ve onlardan ders alan kişiler. İslam’ın ikinci nesli ve ilim ehli kişilerdir.

Salih zatlar: Allah’a yakın olan, takva sahibi, salih amel işleyen, insanlara faydalı olan kişiler. İslam’ın manevi önderleri ve velileridir.

Akıl: İnsanın düşünme, anlama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneği. Allah’ın insanlara verdiği bir nimet ve sorumluluktur.

Vicdan: İnsanın doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği. Allah’ın insanlara verdiği bir rehberdir.

İlim: Bilgi, bilim, öğrenme. Allah’ın insanlara emrettiği bir ibadettir.

İrfan: Bilgeliğe ulaşma, hakikati kavrama, manevi olgunluğa erişme. Allah’a yakınlığın bir derecesidir.

Tevhid: Allah’ın birliğine inanma, O’ndan başka ilah olmadığını kabul etme. İslam’ın temel inancıdır.

İhlas: Samimiyet, içtenlik, Allah rızası için yapma. İslam’ın temel ibadetidir.

Takva: Allah’tan korkma, O’nun emirlerine uyma, yasaklarından kaçınma. İslam’ın temel ahlakıdır.

Zikir: Allah’ı anma, O’nun isimlerini söyleme, O’nu tesbih etme. İslam’ın en sevimli ibadetlerinden biridir.

Şükür: Allah’a verdiği nimetlerden dolayı teşekkür etme, nimetleri hayırda kullanma. İslam’ın en güzel ahlaklarından biridir.

Sabır: Zorluklara karşı dayanma, sıkıntılara katlanma, imtihanlarda direnme. İslam’ın en yüce faziletlerinden biridir.

Rıza: Allah’ın takdirine razı olma, O’nun istediği gibi yaşama, O’nun sevgisini kazanma. İslam’ın en büyük hedeflerinden biridir.

Muhabbet: Allah’a sevgi duyma, O’nun sevdiği şeyleri sevme, O’nun sevmediği şeylerden nefret etme. İslam’ın en güçlü duygularından biridir.

Tefekkür: Düşünme, akletme, ibret alma. İslam’ın en önemli ibadetlerinden biridir.

Sohbet: Bir araya gelip konuşma, dertleşme, nasihat alma-verme. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Nasihat: Öğüt verme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

İrşad: Yol gösterme, rehberlik etme, doğruya ulaştırma. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Terbiye: Eğitme, yetiştirme, olgunlaştırma. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Mücahede: Nefisle savaşma, kötü arzulardan uzaklaşma, nefsi terbiye etme. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Riyazet: Bedeni eğitme, nefsi zaptetme, dünyevi zevklerden kaçınma. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Tevekkül: Allah’a güvenme, O’na dayanma, O’ndan yardım isteme. Tasavvufun en önemli yöntemlerinden biridir.

Mutasavvıflar: Tasavvufu yaşayan ve yaşatan kişiler. Allah’a yakın olan, takva sahibi, salih amel işleyen, insanlara faydalı olan kişilerdir.

Şeyhler: Tasavvuf yolunda rehberlik yapan kişiler. İlim, irfan, ahlak ve fazilet sahibi olan kişilerdir.

Mürşidler: Tasavvuf yolunda irşad eden kişiler. İlim, irfan, ahlak ve fazilet sahibi olan kişilerdir.

Dervişler: Tasavvuf yolunda ilerleyen kişiler. Tevazu, zühd, fakr ve sevgi sahibi olan kişilerdir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak