Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf 1. Ünite Kavramları

0
12. Sınıf kavramları


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf 1. Ünite Kavramları

 İslam, bilimi teşvik eden ve destekleyen bir dindir. İslam, bilimin insanlığın yararına kullanılmasını ister. İslam, bilimle çelişmez, aksine bilimi doğrular.


Bu ünitede, İslam'ın bilime bakışını, bilimin İslam'a katkılarını ve İslam medeniyetindeki bilimsel gelişmeleri öğreneceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- Bilim: Evrenin ve canlıların yapısını, işleyişini, ilişkilerini ve yasalarını araştıran, gözlemleyen, deneyen ve sonuçlarını açıklayan sistemli bir bilgi üretme faaliyeti.

- İslam'ın bilime bakışı: İslam'ın bilimi teşvik eden, destekleyen, yönlendiren ve denetleyen bir bakış açısı. İslam, bilimi Allah'ın yaratışını anlamak ve insanlığa faydalı olmak için yapılması gereken bir ibadet olarak görür.

- Bilimin İslam'a katkıları: Bilimin İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini doğrulayan, açıklayan ve pekiştiren katkıları. Bilim, İslam'ın evrensel ve akli bir din olduğunu kanıtlar.

- İslam medeniyetindeki bilimsel gelişmeler: İslam medeniyetinin altın çağı olarak adlandırılan dönemde (8-16. yüzyıllar) Müslüman bilginlerin yaptıkları bilimsel çalışmalar ve buluşlar. Bu çalışmalar ve buluşlar matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp, coğrafya, mimari gibi pek çok alanda önemli katkılar sağlamıştır.

Şu kavramları da eklemek istediğinizi anlıyorum. Aşağıda size bu kavramların özgün ve kısa tanımlarını veriyorum.


- Cami ve Mescitler: Müslümanların ibadet ettikleri, toplumsal ve kültürel faaliyetler düzenledikleri kutsal mekanlar. Camiler, büyük ve geniş yapılar olup, cuma ve bayram namazlarına ev sahipliği yaparlar. Mescitler, küçük ve dar yapılar olup, günlük namazlara hizmet ederler.

- Mektepler: İlköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlar. Mekteplerde temel dini bilgiler, okuma-yazma, aritmetik gibi dersler öğretilirdi.

- Medreseler: Orta ve yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlar. Medreselerde İslam ilimleri, mantık, felsefe, matematik, astronomi gibi dersler öğretilirdi.

- Beyt'ül Hikmeler ve Kütüphaneler: Bilimsel araştırma, çeviri ve yayın faaliyetlerinin yapıldığı kurumlar. Beyt'ül Hikmeler ve kütüphaneler, pek çok eski ve yabancı eserin Arapçaya çevrilmesine ve korunmasına katkı sağlamıştır.

- Şifahaneler: Sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlar. Şifahaneler, tıp biliminin gelişmesine ve hastalıkların tedavisine önemli katkılar sağlamıştır.

- Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar: Müslüman bilginlerin bilim alanında yaptıkları yenilikçi ve özgün çalışmalar. Bu çalışmalar, pek çok bilimsel buluşu, teoriyi, yöntemi ve disiplini ortaya çıkarmış veya geliştirmiştir.

- Dil: İnsanların iletişim kurmak için kullandıkları sesli veya yazılı semboller sistemi. Dil, insanın düşünce ve kültürünü yansıtan bir araçtır.

- Fıkıh: İslam'ın ibadet ve muamelat kurallarını inceleyen ilim dalı. Fıkıh, insanın hayatını düzenleyen hükümleri belirler.

- Kelam: İslam'ın inanç esaslarını akıl yoluyla savunma ve açıklama ilmi. Kelam, İslam'ın itikadi mezheplerini ortaya çıkarmıştır.

- Tefsir: Kur'an'ın anlamını açıklama ilmi. Tefsir, Kur'an'ın lafzını, nüzul sebebini, muhkem-müteşabih ayetlerini, nasih-mensuh ayetlerini, mekki-medeni ayetlerini inceler.

- Hadis: Hz. Muhammed'in sözleri, fiilleri ve takrirleri. Hadis, İslam'ın ikinci temel kaynağıdır.

- Tarih: Geçmişte yaşanan olayları, sebeplerini ve sonuçlarını inceleyen ilim dalı. Tarih, insanlığın tecrübesini aktaran bir bilimdir.

- Felsefe: Varlık, bilgi, ahlak gibi temel kavramları akıl yoluyla araştıran ilim dalı. Felsefe, insanın varlıkla ilgili sorularına cevap arayan bir bilimdir.

- Coğrafya: Yeryüzünün şeklini, yapısını, iklimini, bitki örtüsünü, nüfusunu ve ekonomisini inceleyen ilim dalı. Coğrafya, insanın yaşadığı çevreyi tanımasını sağlayan bir bilimdir.

- Tıp: İnsanın sağlığını koruyan, hastalıkları teşhis ve tedavi eden ilim dalı. Tıp, insanın bedensel ve ruhsal yönden iyileşmesine yardımcı olan bir bilimdir.

- Astronomi: Gökyüzündeki cisimleri, hareketlerini, özelliklerini ve yasalarını inceleyen ilim dalı. Astronomi, insanın evreni tanımasına ve zamanı ölçmesine yardımcı olan bir bilimdir.

-Matematik: Sayılar, şekiller, büyüklükler ve ilişkilerini inceleyen ilim dalı. Matematik, insanın mantık ve hesap yeteneğini geliştiren bir bilimdir.

- Fizik: Maddeyi, enerjiyi, kuvveti ve hareketi inceleyen ilim dalı. Fizik, insanın doğayı anlamasına ve teknoloji üretmesine yardımcı olan bir bilimdir.

- Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, dönüşümlerini ve tepkimelerini inceleyen ilim dalı. Kimya, insanın maddeyi tanımasına ve değiştirmesine yardımcı olan bir bilimdir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak