Anadolu’da İslam: Türklerin Müslüman Olması ve Öncü Şahsiyetler

0
Özet


 12. Sınıf 2. Ünite: Anadolu'da İslam

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

Bu ünitede, Türklerin Müslüman olma sürecini, milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri ve Kur'an'dan bu konuyla ilgili alınabilecek mesajları öğreneceksiniz.


 Türklerin Müslüman Olmaları


Türkler, tarih boyunca farklı dinlere mensup olmuşlardır. Türklerin Müslüman olmaları, 8. yüzyıldan itibaren başlamış ve 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. Türklerin Müslüman olmalarında etkili olan faktörler şunlardır:


- İslam'ın tevhid inancının Türklerin ruhuna uygun olması

- İslam'ın akla, ilme, adalet ve ahlaka verdiği önem

- İslam'ın Türklerin siyasi ve sosyal hayatına katkı sağlaması

- İslam'ın Türklerin sanat ve kültürünü zenginleştirmesi


Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam'ı kendi kültürleriyle harmanlayarak özgün bir anlayış geliştirmişlerdir. Türkler, İslam'ı yaymak için birçok coğrafyaya seferler düzenlemiş, İslam medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.


İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler


İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler şunlardır:


Ebu Hanife


Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusudur. Fıkıh ilminde  otorite olarak kabul edilir. Fıkıh usulünün temellerini atmıştır. Akla ve istihlale (hüküm çıkarma) önem vermiştir.


 Cafer es-Sadık


Cafer es-Sadık, Hz. Ali'nin soyundan gelen bir imamdır. Ebu Hanife, Malik b. Enes ve Şafii gibi fıkıh alimlerinin hocasıdır. Ayrıca tefsir, hadis, kelam, felsefe gibi ilimlere de katkıda bulunmuştur.


 Maturidi


Maturidi, Maturidiyye mezhebinin kurucusudur. Kelam ilminde önemli bir rol oynamıştır. Akla ve nakle (vahye) dengeli bir şekilde yer vermiştir. Ehl-i Sünnet'in itikadi temellerini ortaya koymuştur.


 Şafii


Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Fıkıh ilminde büyük bir otorite olarak kabul edilir. Fıkıh usulünün kurucusu sayılır. Kur'an ve sünnete dayalı bir fıkıh anlayışı geliştirmiştir.


 Eş’ari


Eş’ari, Eş’ariyye mezhebinin kurucusudur. Kelam ilminde önemli bir rol oynamıştır. Nakle (vahye) ağırlık vermiştir. Ehl-i Sünnet'in itikadi temellerini ortaya koymuştur.


 Ahmet Yesevi


Ahmet Yesevi, Türk tasavvufunun kurucusu olarak kabul edilir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamıştır. Divan-ı Hikmet adlı eseriyle Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur.


 Mevlana Celaleddin-i Rumi


Mevlana Celaleddin-i Rumi, Türk tasavvufunun en büyük temsilcilerinden biridir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamıştır. Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserleriyle Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur.


 Ahi Evran


Ahi Evran, Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurucusu ve lideridir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Ahilik, hem mesleki hem de ahlaki bir eğitim veren bir kurumdur.


 Hacı Bektaş-ı Veli


Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu'da Bektaşilik tarikatının kurucusu ve lideridir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Bektaşilik, hem tasavvufi hem de sosyal bir harekettir.


 Yunus Emre


Yunus Emre, Türk tasavvufunun en büyük şairlerinden biridir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamıştır. Divan adlı eseriyle Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur.


 Sarı Saltuk


Sarı Saltuk, Anadolu'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamış bir derviştir. Balkanlar, Kırım, Kafkaslar gibi bölgelere seyahat etmiş ve oralarda İslam'ı tanıtmıştır.


 Hacı Bayram-ı Veli


Hacı Bayram-ı Veli, Anadolu'da Bayramiye tarikatının kurucusu ve lideridir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde büyük rol oynamıştır. Bayramiye, hem tasavvufi hem de siyasi bir harekettir.


 Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet


Nisâ Suresi 69. ayette şöyle buyrulmaktadır:


﴾69﴿ Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır! 

Bu ayetten alınabilecek mesajlar şunlardır:


- Allah'a ve Resûlüne itaat etmek, Müslümanların en önemli görevidir.

- Allah'a ve Resûlüne itaat edenler, Allah'ın rızasını kazanacaklardır.

- Allah'a ve Resûlüne itaat edenler, peygamberler, sıddîklar, şehidler ve salihler gibi seçkin kimselerle beraber olacaklardır.

- Peygamberler, sıddîklar, şehidler ve salihler, Müslümanların örnek alması gereken kimselerdir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak