İslam Medeniyetinde Bilim ve Eğitim: Öncü ve Özgün Çalışmalar

0
Özet


 12. Sınıf 1. Ünite: İslam ve Bilim

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

Bu ünitede, İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin nasıl geliştiğini, hangi eğitim kurumlarının rol oynadığını, Müslümanların hangi bilim alanlarında öncü ve özgün çalışmalar yaptığını ve Kur'an'dan bu konuyla ilgili hangi mesajların çıkarılabileceğini öğreneceksiniz.


 Din-Bilim İlişkisi


Din ve bilim, insanın varlıkla ilgili sorularına cevap arayan iki farklı alan olarak görülebilir. Din, vahiy yoluyla gelen ilahi bilgiyi, bilim ise akıl ve deneyim yoluyla elde edilen insanî bilgiyi sunar. Din ve bilim arasında uyum veya çatışma olup olmadığı konusu, tarihte farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. İslam medeniyetinde, din ve bilim arasında genel olarak uyumlu bir ilişki olduğu kabul edilmiştir. Çünkü İslam, akla ve ilme önem veren bir dindir. Kur'an, insanı düşünmeye, araştırmaya, öğrenmeye teşvik eder. Peygamberimiz de ilmin değerini vurgulayan hadisler söylemiştir.


 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi


İslam medeniyetinde bilim ve düşünce, Hz. Peygamber'in vefatından sonra başlayan fetihlerle birlikte hızla gelişmeye başlamıştır. Müslümanlar, fethettikleri topraklarda karşılaştıkları farklı kültürlerden etkilenmiş ve onların bilgi birikimlerinden yararlanmışlardır. Özellikle Yunan, Hint ve Sasani kültürlerinden alınan eserler, Arapça'ya çevrilmiş ve incelenmiştir. Bu sayede, Müslümanlar hem kendi dinî ilimlerini hem de pozitif ilimleri geliştirmişlerdir. İslam medeniyetinin altın çağı olarak kabul edilen 8-13. yüzyıllar arasında, Müslümanlar birçok alanda öncü ve özgün çalışmalar yapmışlardır.


 İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları


İslam medeniyetinde bilimin gelişmesinde önemli rol oynayan eğitim kurumları şunlardır:


 Cami ve Mescitler


Cami ve mescitler, sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim yeri olarak da kullanılmıştır. Cami ve mescitlerde okuma-yazma öğretilmiş, Kur'an, hadis, fıkıh gibi dinî ilimlerin yanı sıra dil, edebiyat, tarih gibi pozitif ilimler de öğretilmiştir. Cami ve mescitlerde verilen eğitime "tedris" denir.


 Mektepler


Mektepler, çocuklara temel eğitimin verildiği kurumlardır. Mekteplerde okuma-yazma, Kur'an okuma, temel dinî bilgiler öğretilirdi. Mektepler genellikle cami veya mescitlere bağlı olarak açılırdı.


 Medreseler


Medreseler, yükseköğretimin yapıldığı kurumlardır. Medreselerde dinî ilimlerin yanı sıra pozitif ilimler de öğretilirdi. Medreselerde ders veren hocalara "müderris", ders alan öğrencilere "talebe" denirdi. Medreselerde öğrencilere burs verilir, yemek ve barınma imkanı sağlanırdı. Medreseler, vakıflar tarafından kurulur ve finanse edilirdi. İslam medeniyetinde ilk medrese, 11. yüzyılda Bağdat'ta Nizamiye Medresesi olarak açılmıştır.


 Beyt’ül Hikmeler ve Kütüphaneler


Beyt’ül Hikmeler, bilim ve kültür merkezleri olarak hizmet veren kurumlardır. Beyt’ül Hikmelerde, farklı kültürlerden gelen eserler Arapça'ya çevrilir, bilimsel araştırmalar yapılır, kitaplar yazılır ve kütüphaneler oluşturulurdu. İslam medeniyetinde ilk Beyt’ül Hikme, 8. yüzyılda Bağdat'ta Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından kurulmuştur.


 Şifahaneler


Şifahaneler, hastalara tedavi hizmeti veren kurumlardır. Şifahanelerde, tıp ilminin gelişmesine katkıda bulunan hekimler yetiştirilir, hastalıkların teşhisi ve tedavisi yapılır, ilaçlar hazırlanır ve dağıtılırdı. Şifahaneler, vakıflar tarafından kurulur ve işletilirdi. İslam medeniyetinde ilk şifahane, 9. yüzyılda Bağdat'ta Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından kurulmuştur.


 Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar


Müslümanlar, bilim alanında yaptıkları öncü ve özgün çalışmalarla dünya tarihine damga vurmuşlardır. Müslüman bilginler, birçok alanda yeni kavramlar, yöntemler, kuramlar, buluşlar ve eserler ortaya koymuşlardır. Aşağıda bazı bilim alanları ve bu alanlarda öne çıkan Müslüman bilginlerin isimleri ve çalışmaları verilmiştir.


 Dil


Dil, Müslümanların en çok ilgi gösterdiği bilim alanlarından biridir. Dil ilmi, Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması için gereklidir. Müslümanlar, Arapça'nın gramerini (nahiv), sözcük kökenlerini (isim), anlam bilgisini (lugat), edebi sanatlarını (belagat) incelemişlerdir. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Halil b. Ahmed el-Ferahidi: Arapça'nın ilk sözlüğünü yazmıştır.

- Sebaveyh: Arapça'nın ilk gramer kitabını yazmıştır.

- Cahiz: Arap edebiyatının en büyük yazarlarından biridir.

- Zemahşeri: Kur'an'ın dilini açıklayan bir tefsir yazmıştır.


Fıkıh


Fıkıh, İslam hukukunu inceleyen bilim dalıdır. Fıkıh ilmi, Kur'an ve hadis gibi kaynaklardan hüküm çıkarmayı (ictihad) amaçlar. Fıkıh ilmi sayesinde Müslümanlar, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara cevap bulmuşlardır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Ebu Hanife: Hanefi mezhebinin kurucusudur.

- Malik b. Enes: Maliki mezhebinin kurucusudur.

- Şafii: Şafii mezhebinin kurucusudur.

- Ahmed b. Hanbel: Hanbeli mezhebinin kurucusudur.


 Kelam


Kelam, İslam inancını akıl yoluyla savunmayı ve açıklamayı amaçlayan bilim dalıdır.


 Tefsir


Tefsir, Kur'an'ın anlamını açıklayan bilim dalıdır. Tefsir ilmi, Kur'an'ın lafzını, nüzul sebebini, muhkem ve müteşabih ayetleri, nasih ve mensuh ayetleri, mekki ve medeni ayetleri gibi konuları inceler. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Taberi: Tarihi tefsirin kurucusudur.

- Kurtubi: Fıkhi tefsirin kurucusudur.

- Razi: İlmî tefsirin kurucusudur.

- Beydavi: Özlü tefsirin kurucusudur.


Hadis


Hadis, Peygamberimizin söz, fiil ve takrirlerini kaydeden ve değerlendiren bilim dalıdır. Hadis ilmi, hadislerin senedini (ravi zinciri), metnini (söz içeriği), sıhhatini (güvenilirliği), türlerini (mütevatir, ahad, sahih, hasen, zayıf vb.) gibi konuları inceler. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Buhari: Sahih-i Buhari adlı hadis kitabını yazmıştır.

- Müslim: Sahih-i Müslim adlı hadis kitabını yazmıştır.

- Tirmizi: Sünen-i Tirmizi adlı hadis kitabını yazmıştır.

- Nesai: Sünen-i Nesai adlı hadis kitabını yazmıştır.


Tarih


Tarih, geçmişte yaşanan olayları kaydeden ve yorumlayan bilim dalıdır. Tarih ilmi, insanlık tarihi, İslam tarihi, Türk tarihi gibi konuları kapsar. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Taberi: Tarih-i Taberi adlı eseriyle İslam tarihinin en önemli kaynaklarından birini yazmıştır.

- Mesudi: Murucu'z-Zeheb adlı eseriyle İslam coğrafyasının zenginliklerini anlatmıştır.

- İbn-i Haldun: Mukaddime adlı eseriyle sosyolojinin kurucusu sayılmıştır.

- Katip Çelebi: Keşfü'z-Zünun adlı eseriyle Osmanlı kültürünün en büyük bibliyografyasını hazırlamıştır.


 Felsefe


Felsefe, varlık, bilgi, ahlak gibi temel kavramları akıl yoluyla araştıran bilim dalıdır. Felsefe ilmi, mantık, metafizik, etik, siyaset felsefesi gibi alt dallara ayrılır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Farabi: İslam felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. Mantık ve siyaset felsefesi alanında önemli eserler vermiştir.

- İbn-i Sina: Tıp ve felsefe alanında büyük katkılarda bulunmuştur. Şifa ve Kanun fi't-Tıb adlı eserleriyle ünlüdür.

- Gazali: Felsefe ile din arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Tehafütü'l-Felasife adlı eseriyle felsefecileri eleştirmiştir.

- İbn-i Rüşd: Aristoteles'in eserlerini yorumlamıştır. Faslü'l-Makal adlı eseriyle din ile felsefenin uyumunu savunmuştur.


 Coğrafya


Coğrafya, yeryüzünün şekil ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya ilmi, fiziki coğrafya, beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya gibi alt dallara ayrılır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Biruni: Coğrafya, astronomi, matematik, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir. Kanunü'l-Mesudi adlı eseriyle coğrafya biliminin temellerini atmıştır.

- İdrisi: Dünya haritasını çizmiştir. Nüzhetü'l-Müştak adlı eseriyle dünyanın coğrafi özelliklerini anlatmıştır.

- İbn-i Batuta: Dünyanın birçok yerini gezmiştir. Seyahatname adlı eseriyle gezdiği yerlerin kültür ve medeniyetlerini tanıtmıştır.

- Katip Çelebi: Cihannüma adlı eseriyle dünyanın coğrafi bilgilerini toplamıştır.


 Tıp


Tıp, insan sağlığını koruyan ve hastalıkları tedavi eden bilim dalıdır. Tıp ilmi, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, cerrahi gibi alt dallara ayrılır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Zekeriya er-Razi: Tıbbın babası olarak kabul edilir. Hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. El-Havi adlı tıp ansiklopedisini yazmıştır.

- İbn-i Sina: Tıp ve felsefe alanında büyük katkılarda bulunmuştur. Kanun fi't-Tıb adlı eseriyle tıp biliminin en önemli kaynaklarından birini yazmıştır.

- İbn-i Nefis: Kan dolaşımını ilk kez keşfetmiştir. Şerhu't-Tecrid adlı eseriyle anatomi bilimine katkıda bulunmuştur.

- Sabuncuoğlu Şerafeddin: Cerrahi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Cerrahiyyetü'l-Haniyye adlı eseriyle cerrahi teknikleri anlatmıştır.


 Astronomi


Astronomi, gökyüzü cisimlerini ve olaylarını inceleyen bilim dalıdır. Astronomi ilmi, gözlemsel astronomi, teorik astronomi, astrofizik gibi alt dallara ayrılır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Batlamyus: Almagest adlı eseriyle antik çağın en önemli astronomi kitabını yazmıştır.

- Biruni: Coğrafya, astronomi, matematik, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir. Kanunü'l-Mesudi adlı eseriyle astronomi biliminin temellerini atmıştır.

- Uluğ Bey: Semerkant'ta büyük bir rasathane kurmuştur. Zic-i Uluğ Bey adlı eseriyle yıldızların konumlarını hesaplamıştır.

- Ali Kuşçu: Astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Fethiye adlı eseriyle Uluğ Bey'in çalışmalarını tamamlamıştır.


 Matematik


Matematik, sayılar, şekiller, büyüklükler gibi soyut kavramları inceleyen bilim dalıdır. Matematik ilmi, aritmetik, cebir, geometri, trigonometri gibi alt dallara ayrılır. Bu alanda öne çıkan Müslüman bilginler şunlardır:


- Halife el-Harezmi: Cebirin kurucusu olarak kabul edilir. El-Kitabu'l-Muhtasar fi Hisabi'l-Cebri ve'l-Mukabele adlı eseriyle cebirin temel kavramlarını ortaya koymuştur.

- Ömer Hayyam: Cebir ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. 

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak