İslam Düşüncesinde Tasavvuf: Oluşumu, Ahlakı ve Yorumları

0

 
Özet

12. Sınıf 3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

Bu ünitede, tasavvufi düşüncenin oluşumunu, ahlaki boyutunu, kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ve Kur'an'dan bu konuyla ilgili alınabilecek mesajları öğreneceksiniz.


 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu


Tasavvuf, İslam'ın içsel ve manevi yönünü vurgulayan bir düşünce ve yaşayış tarzıdır. Tasavvuf, Allah'a yakınlaşmayı, O'nun rızasını kazanmayı, O'nun sevgisini hissetmeyi amaçlar. Tasavvuf, Kur'an ve sünnete dayanır. 


Tasavvufun oluşumunda etkili olan faktörler şunlardır:


- Kur'an ve sünnette yer alan manevi öğütler

- Hz. Peygamber'in ve sahabelerin takva ve zühd hayatı

- İslam'ın yayılmasıyla karşılaşılan farklı kültürler

- İslam dünyasında yaşanan siyasi ve sosyal sorunlar

- İslam felsefesi ve kelam ilminin gelişmesi


Tasavvufun oluşumunda önemli rol oynayan kişiler şunlardır:


- Hasan-ı Basri: Zühd ve takva hayatının öncülerinden biridir.

- Rabi'a el-Adaviyye: Aşk ve muhabbet tasavvufunun öncülerinden biridir.

- Cüneyd-i Bağdadi: Tasavvufun kurallarını ortaya koyan biridir.

- Hallac-ı Mansur: Fena (Allah'ta yok olma) makamına ulaştığını iddia eden biridir.


 Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu


Tasavvufi düşünce, insanın hem kendisiyle hem de çevresiyle olan ilişkisini ahlaki bir temele oturtur. Tasavvufi düşünce, insanın nefis (benlik) mücadelesini, kalp temizliğini, Allah korkusunu, Allah sevgisini, sabrı, şükrü, tevekkülü, ihlası, edebi, hoşgörüyü, kardeşliği gibi ahlaki değerleri ön plana çıkarır. Tasavvufi düşünce, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefler.


 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar


Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar şunlardır:


 Yesevilik


Yesevilik, Türk tasavvufunun kurucusu Ahmet Yesevi tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Yesevilik, Anadolu'da İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamıştır. 


Yesevilikte önemli kavramlar şunlardır:


- Hoca: Manevi rehberdir.

- Dergah: Eğitim yeri ve zaviyedir.

- Hizmet: Dergahta yapılan işlerdir.

- Aşk: Allah sevgisidir.

- Hikmet: Özlü sözlerdir.


 Kadirilik


Kadirilik, Abdülkadir Geylani tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Kadirilikte önemli kavramlar şunlardır:


- Şeyh: Manevi rehberdir.

- Halife: Şeyhin vekilidir.

- Zikir: Allah'ı anmadır.

- Keramet: Allah'ın lutfudur.

- Tarikat silsilesi: Şeyhin soy ağacıdır.


 Rifailik


Rifailik, Ahmed er-Rifai tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Rifailikte önemli kavramlar şunlardır:


- Şeyh: Manevi rehberdir.

- Murid: Şeyhin talebesidir.

- Zikir: Allah'ı anmadır.

- Vird: Günlük okunan dualardır.

- Muhabbet: Allah ve Resûlü sevgisidir.


 Mevlevilik


Mevlevilik, Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Mevlevilikte önemli kavramlar şunlardır:


- Şeyh: Manevi rehberdir.

- Dede: Şeyhin yardımcısıdır.

- Postnişin: Şeyhin yerine geçendir.

- Semazen: Allah'a dönen kişidir.

- Sema: Allah'a yönelişin sembolüdür.


 Nakşibendilik


Nakşibendilik, Bahauddin Nakşibend tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Nakşibendilikte önemli kavramlar şunlardır:


- Şeyh: Manevi rehberdir.

- Halife: Şeyhin vekilidir.

- Zikir: Allah'ı anmadır.

- Hizmet: Topluma faydalı olmadır.

- Esma-i Hüsna: Allah'ın güzel isimleridir.


Alevilik-Bektaşilik


Alevilik-Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli tarafından ortaya konan bir tasavvufi yorumdur. Alevilik-Bektaşilikte önemli kavramlar şunlardır:


- Pir: Manevi rehberdir.

- Dede: Pirin yardımcısıdır.

- Cem: Toplu ibadettir.

- Zikir: Allah'ı anmadır.

- On iki Hizmet: Cemde yapılan görevlerdir.


Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar


Alevilik ve Bektaşilikte temel kavram ve erkânlar şunlardır:


- On iki İmam: Hz. Ali ve soyundan gelen on bir imamdır. Aleviler, on iki imamın masum ve maksum olduğuna inanırlar.

- Ehli Beyt Sevgisi: Hz. Muhammed'in ailesine sevgi ve saygıdır. Aleviler, Ehli Beyt'in haklı davasını savunurlar.

- Kırklar Meclisi: Hz. Ali'nin başkanlığında toplanan kırk kişiden oluşan meclistir. Aleviler, Kırklar Meclisi'nin kararlarına uyarlar.

Dört Kapı Kırk Makam: Alevi-Bektaşi yolu, dört aşamadan ve kırk mertebeden oluşur. 


Bu aşamalar şunlardır:


- Şeriat Kapısı: İslam'ın temel esaslarını öğrenme ve uygulama aşamasıdır.

- Tarikat Kapısı: Nefis terbiyesi ve zikir ile Allah'a yakınlaşma aşamasıdır.

- Marifet Kapısı: Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini bilmek ve tanımak aşamasıdır.

- Hakikat Kapısı: Allah ile bütünleşmek ve O'nu görmek aşamasıdır.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak