10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları 2023 - 2024

0
müfredat konular


10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları 2023 - 2024

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah, İnsan İlişkisi 

Bu ünitede, Allah inancı ve insan, Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’ın isim ve sıfatları, Kur’an-ı Kerim’de insan ve özellikleri, insanın Allah ile irtibatı gibi konuları öğreneceğiz. Allah, insan ilişkisi, insanın yaratılış amacına uygun olarak Allah’a (c.c.) inanması ve O’na kulluk etmesidir.

Konular:

Allah İnancı ve İnsan

 • Bu konuda, Allah inancının insan üzerindeki etkilerini tanıyacağız.
 • Allah inancının insanın hayatını anlamlandırmasını, değer vermesini, huzur bulmasını sağladığını öğreneceğiz.
 • Allah inancının insanın sorumluluk bilincini artırmasını, ahlaki davranmasını, iyilik yapmasını teşvik ettiğini anlayacağız.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

 • Bu konuda, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine delilleri tanıyacağız.
 • Allah’ın (c.c.) varlığına akıl, duyu organları, tecrübe ve vahiy gibi deliller olduğunu öğreneceğiz.
 • Allah’ın (c.c.) birliğine Kur’an-ı Kerim’deki ayetler, peygamberlerin tebliği, evrenin düzeni gibi deliller olduğunu anlayacağız.

Allah’ın İsim ve Sıfatları

 • Bu konuda, Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarını tanıyacağız.
 • Allah’ın (c.c.) isimlerinin O’nun güzel niteliklerini ifade ettiğini öğreneceğiz.
 • Allah’ın (c.c.) sıfatlarının O’nun zati ve subuti olarak ikiye ayrıldığını anlayacağız.
 • Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının bize O’nu tanımamızda yardımcı olduğunu anlayacağız.

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

 • Bu konuda, Kur’an-ı Kerim’de insan ve özelliklerini tanıyacağız.
 • Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılış gayesinin Allah’a (c.c.) kulluk etmek olduğunu öğreneceğiz.
 • Kur’an-ı Kerim’de insanın hem maddi hem de manevi yönleri olduğunu anlayacağız.
 • Kur’an-ı Kerim’de insanın hem hayır hem de şer yapma potansiyeli olduğunu anlayacağız.

İnsanın Allah ile İrtibatı

 • Bu konuda, insanın Allah ile irtibatının nasıl kurulduğunu tanıyacağız.
 • İnsanın Allah ile irtibatının iman, ibadet, dua ve zikir gibi yollarla kurulduğunu öğreneceğiz.
 • İnsanın Allah ile irtibatının hayatına olumlu katkılarda bulunduğunu anlayacağız.


10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Hz. Muhammed ve Gençlik 


Bu ünitede, gençliğin en güzel örneği ve önderi olan Hz. Muhammed’i ve onunla ilgili konuları öğreneceğiz.

Konular:

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

 • Kur’an-ı Kerim’de gençlerin iman, ibadet, ahlak, cihad gibi konularda övgüye layık olduğunu anlayacağız.
 • Kur’an-ı Kerim’de gençlerin rol modeli olarak Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. İsa, Ashab-ı Kehf gibi peygamber ve sahabeleri tanıyacağız.

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

 • Hz. Muhammed’in gençlik dönemindeki hayatını ve özelliklerini öğreneceğiz.
 • Hz. Muhammed’in dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, merhamet gibi değerleri nasıl yaşadığını anlayacağız.
 • Hz. Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice ile nasıl tanıştığını ve evlendiğini anlayacağız.

Hz. Muhammed ve Gençler

 • Hz. Muhammed’in gençlere nasıl davrandığını ve onlara nasıl öğütler verdiğini öğreneceğiz.
 • Hz. Muhammed’in gençleri eğitim, ibadet, ahlak, cihad gibi konularda nasıl teşvik ettiğini anlayacağız.
 • Hz. Muhammed’in gençleri sevdiğini ve onlara değer verdiğini anlayacağız.

Bazı Genç Sahabiler

 • Bazı genç sahabelerin hayatlarını ve özelliklerini öğreneceğiz.
 • Bazı genç sahabelerin Hz. Muhammed’e nasıl bağlı olduklarını ve onun yolunda nasıl fedakarlık yaptıklarını anlayacağız.
 • Bazı genç sahabelerin Ali bin Ebu Talib, Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Mus’ab bin Umeyr, Ammar bin Yasir gibi isimler olduğunu anlayacağız.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Din ve Hayat 


Bu ünitede, dinin hayatın farklı alanlarıyla ilişkisini öğreneceğiz.

Konular:

Din ve Aile

 • Ailenin tanımı, önemi ve işlevleri
 • İslam’da aile kurmanın şartları ve amaçları
 • İslam’da aile fertlerinin hak ve sorumlulukları

Din, Kültür ve Sanat

 • Kültürün tanımı, özellikleri ve kaynakları
 • Sanatın tanımı, özellikleri ve amaçları
 • İslam’ın kültür ve sanata bakışı ve katkıları

Din ve Çevre

 • Çevrenin tanımı, önemi ve korunması
 • İslam’ın çevreye bakışı ve çevre ahlakı
 • İslam’ın çevre sorunlarına çözüm önerileri

Din ve Sosyal Değişim

 • Sosyal değişimin tanımı, nedenleri ve sonuçları
 • İslam’ın sosyal değişime bakışı ve rolü
 • İslam’ın sosyal değişimdeki temel ilkeleri

Din ve Ekonomi

 • Ekonomi kavramı, önemi ve işleyişi
 • İslam’ın ekonomiye bakışı ve ekonomik sistemi
 • İslam’ın ekonomik faaliyetlerdeki temel ilkeleri

Din ve Sosyal Adalet

 • Sosyal adalet kavramı, önemi ve gerekliliği
 • İslam’ın sosyal adalete bakışı ve sosyal adaleti sağlayan kurumları
 • İslam’ın sosyal adaletle ilgili temel ilkeleri

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Ahlaki Tutum ve Davranışlar 


Bu ünitede, İslam ahlakının konusu, gayesi, kaynakları, ahlak ve terbiye ilişkisi, İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar gibi konuları öğreneceğiz.

Konular:

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

 • İslam ahlakının konusu: İslam ahlakının konusu insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışlarıdır.
 • İslam ahlakının gayesi: İslam ahlakının gayesi insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamaktır.

İslam Ahlakının Kaynakları

 • İslam ahlakının kaynakları: İslam ahlakının kaynakları Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma, kıyas, akıl, vicdan, fıtrat gibi delillerdir.

Ahlak ve Terbiye İlişkisi

 • Ahlak: Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışlarını belirleyen kurallar bütünüdür.
 • Terbiye: Terbiye, insanın ahlaki davranışlar kazanması için eğitilmesi sürecidir.
 • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki: Ahlak ile terbiye birbirini tamamlayan iki kavramdır. Ahlak terbiyenin hedefidir; terbiye de ahlakın aracıdır.

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

 • İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar: İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar şunlardır:
  • Yalan söylemek
  • Dedikodu yapmak
  • Haset etmek
  • Kibirli olmak
  • Zulmetmek


10.Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Hz. Muhammed ve İslam Düşüncesinde Yorumlar 


Bu ünitede, İslam düşüncesinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumların nasıl ortaya çıktığını ve ne anlama geldiğini öğreneceğiz.

Konular:

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

Nisa Suresi 59. Ayet


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak