2023-2024 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları

0

müfredat ve konular


2023-2024 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı ve Konuları

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Bilgi ve İnanç 


Bu ünitede, İslam’da bilginin kaynaklarını, imanın mahiyetini, iman tasdik ilişkisini, iman ikrar ilişkisini, iman bilgi ilişkisini, iman amel ilişkisini, İsrâ suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayet gibi Kur’an’dan mesajları öğreneceğiz. Bilgi ve inanç, insanın hayatını şekillendiren iki temel unsurdur.

Konular:

İslam’da Bilginin Kaynakları

Bu konuda, İslam’da bilginin kaynaklarını tanıyacağız.
  • İslam’da bilginin kaynaklarının vahiy, akıl, duyu organları, tecrübe ve kıyas olduğunu öğreneceğiz.
  • İslam’da bilginin kaynaklarının anlamlarını ve önemlerini anlayacağız.
  • Örnekler: Bilgi nedir? Vahiy nedir? Akıl nedir? Duyu organları nelerdir? Tecrübe nedir? Kıyas nedir?

İslam İnancında İmanın Mahiyeti

Bu konuda, İslam inancında imanın mahiyetini tanıyacağız.
  • İmanın Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe ve kadere inanmak olduğunu öğreneceğiz.
  • İmanın kalp ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmek ve amel ile göstermek şeklinde üç boyutlu olduğunu anlayacağız.
  • Örnekler: İman nedir? İmanın esasları nelerdir? İmanın boyutları nelerdir?

İman Tasdik İlişkisi

Bu konuda, iman tasdik ilişkisini tanıyacağız.
  • Tasdikin doğruyu kabul etmek anlamına geldiğini öğreneceğiz.
  • Tasdikin imanın kalple ilgili boyutu olduğunu anlayacağız.
  • Tasdikin imanın sağlamlığını ve samimiyetini belirlediğini anlayacağız.
  • Örnekler: Tasdik nedir? Tasdik ile iman arasındaki ilişki nedir? Tasdikin önemi nedir?

İman İkrar İlişkisi

Bu konuda, iman ikrar ilişkisini tanıyacağız.
  • İkrarın söylemek veya beyan etmek anlamına geldiğini öğreneceğiz.
  • İkrarın imanın dil ile ilgili boyutu olduğunu anlayacağız.
  • İkrarın imana girmenin şartı olduğunu anlayacağız.
  • Örnekler: İkrar nedir? İkrar ile iman arasındaki ilişki nedir? İkrarın önemi nedir?

İman Bilgi İlişkisi

Bu konuda, iman bilgi ilişkisini tanıyacağız.
  • Bilginin doğruyu bilmek anlamına geldiğini öğreneceğiz.
  • Bilginin imana girmenin ve kalmak için gereken bir unsur olduğunu anlayacağız.
  • Bilginin imana dayalı olması gerektiğini anlayacağız.
  • Örnekler: Bilgi nedir? Bilgi ile iman arasındaki ilişki nedir? Bilginin önemi nedir?

İman Amel İlişkisi

Bu konuda, iman amel ilişkisini tanıyacağız.
 • Amelin yapmak veya işlemek anlamına geldiğini öğreneceğiz.
 • Amelin imanın amel ile ilgili boyutu olduğunu anlayacağız.
 • Amelin imanın gereği ve sonucu olduğunu anlayacağız.
 • Örnekler: Amel nedir? Amel ile iman arasındaki ilişki nedir? Amelin önemi nedir?

Kuran’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

Bu konuda, Kuran’dan mesajlar olarak İsrâ suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayeti öğreneceğiz.
 • İsrâ suresi 36. ayetin bilgi edinmede akıl, duyu organları ve tecrübenin önemini vurguladığını öğreneceğiz.
 • Mülk suresi 23. ayetin Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyde hikmet ve delil bulunduğunu bildirdiğini anlayacağız.
 • Örnek: İsrâ suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayeti ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Din ve İslam Bu ünitede, dinin tanımı ve kaynağı, insanın doğası ve din, iman ve İslam ilişkisi, İslam inanç esaslarının özellikleri, İslam’ın inanç esasları, Nisa suresi 136. ayet gibi Kur’an’dan mesajları öğreneceğiz. Din ve İslam, insanın yaratılış amacına uygun olarak yaşamasını sağlayan bir bütünlüktür.

Konular:

Dinin Tanımı ve Kaynağı

 • Dinin tanımı: Din, Allah’ın (c.c.) insanlara gönderdiği vahiylerle belirlediği inanç, ibadet ve ahlak kuralları bütünüdür.
 • Dinin kaynağı: Dinin kaynağı Allah’tır (c.c.). Allah (c.c.), insanlara peygamberler aracılığıyla dinlerini bildirmiştir.

İnsanın Doğası ve Din

 • İnsanın doğası: İnsan, hem maddi hem de manevi yönleri olan bir varlıktır. İnsanın doğasında Allah’a (c.c.) inanma ve O’na kulluk etme eğilimi vardır.
 • Din ile insan arasındaki ilişki: Din, insanın doğasına uygun olarak yaşamasını sağlar. Din, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefler.

İman ve İslam İlişkisi

 • İman: İman, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır.
 • İslam: İslam, Allah’a (c.c.) teslim olmak, O’nun emirlerine uymak ve O’nun yasaklarından kaçınmaktır.
 • İman ile İslam arasındaki ilişki: İman ile İslam birbirini tamamlayan iki kavramdır. İman olmadan İslam olmaz; İslam olmadan da iman eksik kalır.

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

 • Akla uygunluk: İslam inanç esasları akla aykırı değildir; ancak akıl tek başına bunları bilemez.
 • Vahye dayalılık: İslam inanç esasları Allah’ın (c.c.) vahyiyle bildirilmiştir; insan aklı veya tecrübesiyle ortaya çıkmamıştır.
 • Evrenselliği: İslam inanç esasları her zaman, her yerde ve herkese geçerlidir; zaman ve mekanla sınırlı değildir.

İslam’ın İnanç Esasları

 • Allah’a (c.c.) inanmak: Allah’ın (c.c.) var olduğuna, bir olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine, sıfatlarının eşi olmadığına inanmaktır.
 • Meleklere inanmak: Meleklerin Allah’ın (c.c.) yarattığı nurani varlıklar olduğuna, görevli olduklarına, masum olduklarına inanmaktır.
 • Kitaplara inanmak: Kitapların Allah’ın (c.c.) peygamberlerine indirdiği vahiyler olduğuna, Kur’an-ı Kerim’in son kitap olduğuna inanmaktır.
 • Peygamberlere inanmak: Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) insanlara rehber olarak gönderdiği seçkin kulları olduğuna, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olduğuna inanmaktır.
 • Ahiret gününe inanmak: Ahiret gününün dünyanın sona ereceği, insanların diriltileceği, hesaba çekileceği ve cennet veya cehenneme gireceği gün olduğuna inanmaktır.
 • Kadere inanmak: Kadere Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi, takdir etmesi, yazması ve yaratması olduğuna inanmaktır.

Kuran’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

 • Nisa suresi 136. ayetin İslam’ın inanç esaslarını özetlediğini öğreneceğiz.
 • Nisa suresi 136. ayetin iman edenleri Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmaya çağırdığını anlayacağız.
 • Örnek: Nisa suresi 136. ayeti ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite İslam ve İbadet 


Bu ünitede, İslam’da ibadet ve kapsamı, ibadetin amacı ve önemi, ibadet yükümlülüğü, ibadetlerin temel ilkeleri, ibadet ahlak ilişkisi, Bakara suresi 177. ayet gibi Kur’an’dan mesajları öğreneceğiz. İbadet, Allah’a (c.c.) saygı ve sevgi göstermek, O’na yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için yapılan eylemlerdir.

Konular:

İslam’da İbadet ve Kapsamı

 • İslam’da ibadet: Allah’a (c.c.) teslim olmak, O’nun emirlerine uymak ve O’nun yasaklarından kaçınmaktır.
 • İslam’da ibadetin kapsamı: İslam’da ibadet sadece namaz, oruç, zekât, hac gibi belirli eylemler değil; aynı zamanda güzel ahlak, doğruluk, adalet, merhamet gibi davranışlar da ibadettir.

İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

 • İslam’da ibadetin amacı: Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, O’na yakınlaşmak, O’na şükretmek, O’ndan yardım istemek, O’ndan af dilemek, O’nu anmak ve O’nu tanımaktır.
 • İslam’da ibadetin önemi: İbadet insanın yaratılış amacına uygun olarak yaşamasını sağlar. İbadet insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefler. İbadet insanın hem maddi hem de manevi gelişimine katkıda bulunur.

İslam’da İbadet Yükümlülüğü

 • İslam’da ibadet yükümlülüğü: Allah’ın (c.c.) insanlara farz kıldığı veya tavsiye ettiği ibadetleri yerine getirmektir.
 • İslam’da ibadet yükümlülüğünün şartları: Akıl baliğ olmak, Müslüman olmak, akli dengesi yerinde olmak, ibadeti yapmaya engel bir durumun olmamasıdır.

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri

 • Niyet: Niyet, kalben bir işi yapmaya karar vermektir. Niyet ibadetin niçin yapıldığını belirler.
 • İhlas: İhlas, Allah’ın (c.c.) rızası için ibadet etmektir. İhlas ibadete değer katar.
 • Kuran ve Sünnete Uygunluk: Kuran ve Sünnete uygunluk, Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek gösterdiği şekilde ibadet etmektir. Kuran ve Sünnete uygunluk ibadeti doğru yapmayı sağlar.

İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi

 • Ahlak: Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışlarını belirleyen kurallar bütünüdür.
 • Ahlak ile ibadet arasındaki ilişki: Ahlak ile ibadet birbirini tamamlayan iki kavramdır. Ahlak ibadetin ruhudur; ibadet de ahlakın kaynağıdır.

Kuran’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

 • Bakara suresi 177. ayetin ibadetin sadece dışsal bir şekilden ibaret olmadığını, aynı zamanda içsel bir anlam taşıdığını öğreneceğiz.
 • Bakara suresi 177. ayetin ibadetin hem Allah’a (c.c.) hem de insanlara karşı sorumluluklar içerdiğini anlayacağız.
 • Örnek: Bakara suresi 177. ayeti ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Gençlik ve Değerler Bu ünitede, değerler ve değerlerin kaynağı, değerlerin oluşumunda dinin etkisi, değerlerin oluşumunda örf ve âdetlerin etkisi, gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi, temel değerler, İsrâ suresi 23-29. ayetler gibi Kur’an’dan mesajları öğreneceğiz. Değerler, insanların hayatlarını anlamlandıran ve yönlendiren ilkelerdir.

Konular:

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

 • Değerler: Değerler, insanların iyi veya kötü olarak nitelendirdikleri şeylerdir.
 • Değerlerin kaynağı: Değerlerin kaynağı Allah’tır (c.c.). Allah (c.c.), insanlara değerleri vahiy yoluyla bildirmiştir.

Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi

 • Dinin etkisi: Din, insanların değer yargılarını şekillendirir. Din, insanlara iyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğretir.
 • Dinin örnekleri: Din, insanlara adalet, merhamet, dürüstlük, saygı gibi değerleri öğretir.

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

 • Örf ve âdetler: Örf ve âdetler, bir toplumda yaygın olarak kabul gören geleneksel davranış kalıplarıdır.
 • Örf ve âdetlerin etkisi: Örf ve âdetler, insanların değer yargılarını etkiler. Örf ve âdetler, insanlara topluma uyum sağlamayı öğretir.
 • Örf ve âdetlerin örnekleri: Örf ve âdetler, insanlara selam vermek, misafire ikram etmek, büyüklere saygı göstermek gibi değerleri öğretir.

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

 • Kişilik gelişimi: Kişilik gelişimi, insanın kendini tanıması, yeteneklerini geliştirmesi, hedeflerini belirlemesi sürecidir.
 • Değerlerin yeri ve önemi: Değerler, gençlerin kişilik gelişiminde önemli bir role sahiptir. Değerler, gençlere kimlik kazandırır, kendine güven verir, hayatın anlamını bulmalarına yardımcı olur.

Temel Değerler

 • Temel değerler: Temel değerler, her zaman ve her yerde geçerli olan evrensel değerlerdir.
 • Temel değerlerin örnekleri: Temel değerlere adalet, hikmet, iffet, secaat gibi değerler örnek verilebilir.

Kuran’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

 • İsrâ suresi 23-29. ayetlerin insanlara bazı temel değerleri öğrettiğini öğreneceğiz.
 • İsrâ suresi 23-29. ayetlerin insanlara anne-babaya saygı göstermeyi, yetimlere merhamet etmeyi, komşulara iyilik yapmayı, israf etmemeyi emrettiğini anlayacağız.
 • Örnek: İsrâ suresi 23-29. ayetleri ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Gönül Coğrafyamız Bu ünitede, İslam medeniyeti ve özellikleri, İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izleri, Hucurât suresi 13. ayet gibi Kur’an’dan mesajları öğreneceğiz. Gönül coğrafyamız, İslam’ın yayıldığı ve etkilediği topraklardır.

Konular:

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

 • İslam medeniyeti: İslam medeniyeti, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve hukuk ilkelerine dayanan bir uygarlıktır.
 • İslam medeniyetinin özellikleri: İslam medeniyetinin özellikleri şunlardır:
  • Allah’ın (c.c.) birliğine dayanır.
  • Hz. Muhammed’i (s.a.v.) son peygamber kabul eder.
  • Kur’an-ı Kerim’i temel kaynak alır.
  • Bilgiye ve ilme önem verir.
  • Farklı kültürlerle etkileşim içindedir.

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri

 • Farklı coğrafyalar: İslam medeniyeti, farklı coğrafyalarda farklı izler bırakmıştır. Bu coğrafyalar şunlardır:
  • Anadolu: Anadolu, Türk-İslam kültürünün geliştiği bir coğrafyadır. Anadolu’da Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti gibi devletler kurulmuştur. Anadolu’da cami, türbe, medrese, kervansaray gibi mimari eserler; Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi tasavvuf büyükleri; Fuzuli, Baki, Nef’i gibi şairler; Matrakçı Nasuh, Katip Çelebi, Piri Reis gibi bilginler yetişmiştir.
  • Endülüs: Endülüs, İspanya’nın güneyindeki Müslüman devletlerin kurduğu bir coğrafyadır. Endülüs’te Kurtuba, Granada, Sevilla gibi şehirler gelişmiştir. Endülüs’te cami, saray, bahçe gibi mimari eserler; İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun, İbn-i Arabi gibi filozoflar; Ziryab, El-Leys el-Bahri gibi müzisyenler; El-Mutemmid bin Abbad gibi şairler yetişmiştir.
  • Hindistan: Hindistan, Güney Asya’da bulunan bir coğrafyadır. Hindistan’da Gazneliler, Babürler, Büyük Timur gibi Müslüman devletler hüküm sürmüştür. Hindistan’da Tac Mahal, Kızıl Kale gibi mimari eserler; Mevlana Cemalüddin-i Rumi gibi tasavvuf büyükleri; Amir Hamza gibi şairler yetişmiştir.

Kuran’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

 • Hucurât suresi 13. ayetin insanların Allah’ın (c.c.) yarattığı farklılıkları tanımak ve tanışmak için bir vesile olarak görmelerini öğrettiğini öğreneceğiz.
 • Hucurât suresi 13. ayetin insanların Allah’ın (c.c.) katında en değerli olanın takva sahibi olan olduğunu bildirdiğini anlayacağız.
 • Örnek: Hucurât suresi 13. ayeti ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak