9. Sınıf Din ve İslam Dersi 2. Ünite Özeti: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


Dinin Tanımı, Kaynağı ve İnsanın Doğasıyla İlişkisi


 Din Nedir?


Din, insanın var oluş sebebini, yaratıcısını ve hayatın amacını araştırdığı, Allah'a bağlılık ve saygı gösterdiği bir inanç ve yaşam tarzıdır. Din, insanın hayatını düzenler, ahlaki değerler verir ve mutluluk sağlar.


Dinin Kaynağı Nereden Gelir?


Dinin kaynağı Allah'tır. Allah, insanları doğru yola iletmesi için peygamberler göndermiş ve onlara vahiy indirmiştir. Vahiy, Allah'ın sözüdür. Vahiyler, kitaplar halinde toplanmıştır. Bu kitaplara kutsal kitaplar denir.


 İnsanın Doğası ve Din Arasındaki İlişki Nasıldır?


İnsanın doğası, Allah'ın yarattığı bir varlık olması, akıl ve irade sahibi olması, iyilik ve kötülük arasında tercih yapabilmesi ve sorumluluk taşımasıdır. İnsanın doğası, onu din aramaya sevk eder. Çünkü insan, kendisini yaratanı tanımak, onunla iletişim kurmak ve onun rızasını kazanmak ister. Din de insanın bu ihtiyacını karşılar.


 İman ve İslam İlişkisi


İman Nedir?


İman, Allah'a ve onun peygamberlerine inanmak, bunu kalben tasdik etmek ve dil ile ikrar etmektir. İman, müminin kalbindeki bir nurdur. İman eden kişiye mümin denir.


 İslam Nedir?


İslam, Allah'a teslim olmak, onun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmaktır. İslam, müminin hayatını şekillendiren bir yaşam biçimidir. İslam'a uyan kişiye Müslüman denir.


İman ve İslam Arasındaki İlişki Nasıldır?


İman ve İslam birbirini tamamlar. Birisi olmadan diğeri eksik kalır. İman olmadan İslam olmaz; çünkü Allah'a inanmayan kişi onun emirlerine uymaz. İslam olmadan da iman eksik kalır; çünkü Allah'a inanan kişi onun rızasını kazanmak için ona itaat etmelidir.


İslam'ın İnanç Esasları


İslam'ın İnanç Esasları Nelerdir?


İslam'ın inanç esasları şunlardır:


- Allah'a inanmak: Allah'ın varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına inanmak.

- Meleklere inanmak: Allah'ın yarattığı nurani varlıklara inanmak.

- Kitaplara inanmak: Allah'ın peygamberlerine indirdiği vahiyleri içeren kutsal kitaplara inanmak.

- Peygamberlere inanmak: Allah'ın insanlara rehberlik etmesi için gönderdiği elçilere inanmak.

- Ahirete inanmak: Dünya hayatının sona ereceğine, ölümün ardından dirilişin, hesabın, cennetin ve cehennemin gerçekleşeceğine inanmak.

- Kadere inanmak: Allah'ın her şeyi bilmesine, yazmasına, yaratmasına ve dilediği gibi yönetmesine inanmak.


Bu esaslar, müminin imanının temelini oluşturur.


İslam'ın İnanç Esaslarının Özellikleri Nelerdir?


İslam'ın inanç esaslarının özellikleri şunlardır:


- Akla uygunluk: İslam'ın inanç esasları, akla ters düşmez, akla hitap eder.

- Tevhide dayalılık: İslam'ın inanç esasları, Allah'ın birliğini esas alır, şirke düşmez.

- Evrensellik: İslam'ın inanç esasları, zaman ve mekana bağlı değildir, herkese hitap eder.

- Adaletli oluş: İslam'ın inanç esasları, Allah'ın adaletini gösterir, zulme izin vermez.

- Mutluluk vericilik: İslam'ın inanç esasları, müminin hem dünya hem ahiret mutluluğunu sağlar, huzur verir.

- Hayatı düzenleyicilik: İslam'ın inanç esasları, müminin hayatını ahlaki ve sosyal yönden düzenler, sorunlara çözüm sunar.


Kuran'dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet


Nisa Suresi 136. ayet şöyledir:


Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.


Bu ayetin mesajı ise şudur:


Müminlerin Allah'a ve onun gönderdiği tüm vahiylerine samimi bir şekilde inanmaları gerekir. Aksi takdirde küfre düşerler.


 Kavramlar


- Din: İnsanın varlıkla ilgili sorularına cevap aradığı, hayatın anlamını bulmaya çalıştığı, yaratıcıya bağlılık ve saygı duyduğu bir inanç ve yaşam biçimi.

- Vahiy: Allah'ın peygamberlerine bildirdiği sözü.

- Kutsal Kitap: Vahiylerin toplandığı kitap.

- İman: Allah'a ve peygamberlerine inanmak, kalben tasdik etmek ve dil ile ikrar etmek.

- İslam: Allah'a teslim olmak, onun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak.

- Melek: Allah'ın nurdan yarattığı, ona itaat eden varlık.

- Peygamber: Allah'ın insanlara rehberlik etmesi için gönderdiği elçi.

- Ahiret: Dünya hayatının sona ereceği, ölümün ardından dirilişin, hesabın, cennetin ve cehennemin gerçekleşeceği yer.

- Kader: Allah'ın her şeyi bilmesi, yazması, yaratması ve dilediği gibi yönetmesi.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak