8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2023-2024 Müfredatı ve Konuları

0


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2023-2024 Müfredatı ve Konuları

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Kader İnancı

Bu ünitede, kader ve kaza inancının ne olduğunu, insanın iradesi ve kader arasındaki ilişkiyi, kaderle ilgili kavramları, Hz. Musa'yı (a.s.) ve Ayet el-Kürsi'yi öğreneceğiz. Kader ve kaza inancı, Allah'ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yarattığına ve her şeyin O'nun ilmi ve iradesiyle gerçekleştiğine inanmaktır.


Konular:


1. Kader ve Kaza İnancı

   - Bu konuda, kader ve kaza inancını tanıyacağız.

   - Kaderin Allah'ın (c.c.) her şeyi bilmesi, takdir etmesi ve yazması olduğunu öğreneceğiz.

   - Kazanın Allah'ın (c.c.) takdir ettiği şeylerin zamanı gelince meydana gelmesi olduğunu öğreneceğiz.

   - Kader ve kaza inancının ayet ve hadislerle açıklandığını anlayacağız.

   - Örnekler: Kader nedir? Kaza nedir? Kader ve kaza inancı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir? Kader ve kaza inancı ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir?

2. İnsanın İradesi ve Kader

   - Bu konuda, insanın iradesi ve kader arasındaki ilişkiyi tanıyacağız.

   - İnsanın iradesinin Allah'ın (c.c.) verdiği bir yetenek olduğunu öğreneceğiz.

   - İnsanın iradesinin sınırlı olduğunu, ancak Allah'ın (c.c.) iradesinin mutlak olduğunu öğreneceğiz.

   - İnsanın iradesinin sorumluluk gerektirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: İnsanın iradesi nedir? İnsanın iradesi ile Allah'ın (c.c.) iradesi arasındaki fark nedir? İnsanın iradesi ile sorumluluğu arasındaki ilişki nedir?

3. Kaderle İlgili Kavramlar

   - Bu konuda, kaderle ilgili kavramları tanıyacağız.

   - Kaderle ilgili kavramların ezelî ilim, levh-i mahfuz, melek-i kirâm, cüz-ü ihtiyarî gibi terimler olduğunu öğreneceğiz.

   - Kaderle ilgili kavramların anlamlarını ve önemlerini anlayacağız.

   - Örnekler: Ezelî ilim nedir? Levh-i mahfuz nedir? Melek-i kirâm kimdir? Cüz-ü ihtiyarî nedir?

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Musa'yı (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Musa'nın (a.s.) peygamber ve İsrailoğulları'nın reisi olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını, doğumunu, Firavun'un sarayında büyümesini, Mısır'dan çıkışını, Tur Dağı'nda vahiy alışını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Musa'nın (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Musa'nın (a.s.) doğumu, Hz. Musa'nın (a.s.) Firavun'un sarayında büyümesi, Hz. Musa'nın (a.s.) Mısır'dan çıkışı, Hz. Musa'nın (a.s.) Tur Dağı'nda vahiy alışı.

5. Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

   - Bu konuda, Ayet el-Kürsi'yi ve anlamını öğreneceğiz.

   - Ayet el-Kürsi'nin Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti olduğunu öğreneceğiz.

   - Ayet el-Kürsi'nin Allah'ın (c.c.) zatını, sıfatlarını, isimlerini, fiillerini ve kudretini anlatan en büyük ayet olduğunu anlayacağız.

   - Örnek: Ayet el-Kürsi'yi ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Zekât ve Sadaka

Bu ünitede, İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi, zekât ve sadaka ibadetini, zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarını, Hz. Şuayb'ı (a.s.) ve Maûn suresini öğreneceğiz. Zekât ve sadaka, İslam'ın beş şartından biri olan zekâtın yanında, Müslümanların gönüllü olarak yaptıkları maddi ve manevi yardımlardır.


Konular:


1. İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

   - Bu konuda, İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi tanıyacağız.

   - Paylaşma ve yardımlaşmanın Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek, toplumsal adaleti sağlamak gibi amaçlar taşıdığını öğreneceğiz.

   - Paylaşma ve yardımlaşmanın Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatında nasıl teşvik edildiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Paylaşma ve yardımlaşma nedir? Paylaşma ve yardımlaşmanın önemi nedir? Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili ayetler nelerdir? Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hadisler nelerdir?


2. Zekât ve Sadaka İbadeti


   - Bu konuda, zekât ve sadaka ibadetini tanıyacağız.

   - Zekâtın dinen zengin sayılan Müslümanlara farz olan bir ibadet olduğunu öğreneceğiz.

   - Sadakanın Müslümanların gönüllü olarak yaptıkları maddi veya manevi hayır işleri olduğunu öğreneceğiz.

   - Zekât ve sadakanın kimlere verileceği, kimlerden alınacağı, nelerden verileceği, ne zaman verileceği gibi hususları anlayacağız.

   - Örnekler: Zekât nedir? Sadaka nedir? Zekât kimlere farzdır? Zekât kimlere verilir? Zekât kimlere verilmez? Zekât nelerden verilir? Zekât ne zaman verilir? Sadaka çeşitleri nelerdir? Sadaka-i cariye nedir?


3. Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları


   - Bu konuda, zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarını tanıyacağız.

   - Zekât ve sadakanın bireysel faydalarının Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak, günahlardan arınmak, malda bereket sağlamak, cimrilikten kurtulmak gibi yararlar olduğunu öğreneceğiz.

   - Zekât ve sadakanın toplumsal faydalarının yoksulluğu azaltmak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, kardeşlik duygusunu pekiştirmek, sosyal barışı korumak gibi yararlar olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Zekât ve sadakanın bireysel faydaları nelerdir? Zekât ve sadakanın toplumsal faydaları nelerdir?


4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)


   - Bu konuda, Hz. Şuayb'ı (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Şuayb'ın (a.s.) Hz. İbrahim'in (a.s.) torunlarından olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Şuayb'ın (a.s.) Medyen halkına peygamber olarak gönderildiğini anlayacağız.

   - Hz. Şuayb'ın (a.s.) Medyen halkını putlara tapmaktan, haksız kazanç elde etmekten, ölçü ve tartıda hile yapmaktan vazgeçirmeye çalıştığını öğreneceğiz.

   - Örnekler: Hz. Şuayb'ın (a.s.) soyu nedir? Hz. Şuayb'ın (a.s.) peygamber olarak gönderildiği toplum kimdir? Hz. Şuayb'ın (a.s.) Medyen halkına tebliğ ettiği mesaj nedir?


5. Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Maûn suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Maûn suresinin Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Maûn suresinin Mekke'de indiğini ve 7 ayetten oluştuğunu anlayacağız.

   - Maûn suresinin dine yalan diyen, yetim ve yoksula yardım etmeyen, namaz kılan ama gösteriş yapan kimseleri kınadığını öğreneceğiz.

   - Örnek: Maûn suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Din ve Hayat

Bu ünitede, din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi, dinin temel gayesini, Hz. Yusuf'u (a.s.) ve Asr suresini öğreneceğiz. Din ve hayat, insanın yaratılış amacına uygun olarak yaşamasını sağlayan bir bütünlüktür.


Konular:


1. Din, Birey ve Toplum

   - Bu konuda, din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi tanıyacağız.

   - Dinin bireye Allah'ın (c.c.) rızasını kazanma, mutlu ve huzurlu olma, ahlaklı ve erdemli olma gibi yararlar sağladığını öğreneceğiz.

   - Dinin topluma adalet, barış, kardeşlik, dayanışma gibi değerler kazandırdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Din nedir? Birey nedir? Toplum nedir? Din, birey ve toplum arasındaki ilişki nedir? Din, birey ve topluma ne gibi yararlar sağlar?

2. Dinin Temel Gayesi

   - Bu konuda, dinin temel gayesini tanıyacağız.

   - Dinin temel gayesinin Allah'ı (c.c.) tanımak, O'na iman etmek ve O'nun emirlerine uymak olduğunu öğreneceğiz.

   - Dinin temel gayesinin insanın yaratılış amacına uygun olarak yaşamasını sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Dinin temel gayesi nedir? Dinin temel gayesi ile insanın yaratılış amacı arasındaki ilişki nedir? Dinin temel gayesi ile ilgili ayetler nelerdir?

3. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Yusuf'u (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Yusuf'un (a.s.) peygamber ve Hz. Yakub'un (a.s.) oğlu olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatını, rüyasını, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasını, Mısır'da köle olarak satılmasını, zindana düşmesini, kralın rüyasını yorumlamasını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Yusuf'un (a.s.) rüyası nedir? Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri neden onu kuyuya attılar? Hz. Yusuf'un (a.s.) Mısır'da başına gelenler nelerdir? Hz. Yusuf'un (a.s.) kralın rüyasını nasıl yorumladı?

4. Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Asr suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Asr suresinin Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Asr suresinin Mekke'de indiğini ve 3 ayetten oluştuğunu anlayacağız.

   - Asr suresinin insanların hüsranda olduğunu ancak iman eden, salih amel işleyen, hakka tavsiye eden ve sabra tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceğini bildirdiğini öğreneceğiz.

   - Örnek: Asr suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Hz. Muhammed'in Örnekliği

Bu ünitede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliğini, doğruluğunu, güvenilir kişiliğini, merhametli ve affedici oluşunu, istişareye önem vermesini, davasındaki cesaret ve kararlılığını, hakkı gözetmedeki hassasiyetini, insanlara değer vermesini, Kureyş suresini öğreneceğiz. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliği, Allah'ın (c.c.) son peygamberi ve insanlığa gönderdiği en büyük rahmet olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında sergilediği ahlaki tutum ve davranışlardır.


Konular:


1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğunu ve güvenilir kişiliğini tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğru sözlü, dürüst, sadık, emanetçi bir insan olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlikten önce de "el-Emin" (güvenilir) lakabıyla tanındığını anlayacağız.

   - Örnekler: Doğruluk nedir? Güvenilirlik nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili örnekler nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) el-Emin lakabı nasıl verilmiştir?


2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) rahmet peygamberi olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara, hayvanlara, bitkilere karşı merhametli davrandığını anlayacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kendisine zulmedenlere bile affetmeyi tercih ettiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Merhamet nedir? Affetmek nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşu ile ilgili örnekler nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'nin fethinde yaptığı af ile ilgili hadis-i şerif nedir?


3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesini tanıyacağız.

   - İstişarenin danışmak, görüş almak anlamına geldiğini öğreneceğiz.

   - İstişarenin Kur'an-ı Kerim'de emredildiğini anlayacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) önemli kararlar alırken sahabesiyle istişare ettiğini anlayacağız.

   - Örnekler: İstişare nedir? İstişare ile ilgili ayetler nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişare ettiği olaylar nelerdir?


4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasındaki cesaret ve kararlılığını tanıyacağız.

   - Cesaretin korkuya rağmen doğruyu söylemek ve yapmak olduğunu öğreneceğiz.

   - Kararlılığın bir işe başladıktan sonra vazgeçmemek olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) mesajını tebliğ etmek için karşılaştığı zorluklara rağmen cesur ve kararlı davrandığını anlayacağız.

   - Örnekler: Cesaret nedir? Kararlılık nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasındaki cesaret ve kararlılığı ile ilgili örnekler nelerdir?


5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetini tanıyacağız.

   - Hakkın doğru, adalet, hakikat anlamına geldiğini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı her zaman savunduğunu, haksızlığa karşı çıktığını, hak sahiplerine haklarını verdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hak nedir? Hakkı gözetmek nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyeti ile ilgili örnekler nelerdir?


6. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi


   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara değer vermesini tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanların Allah'ın (c.c.) yarattığı en şerefli varlıklar olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara saygılı, sevgili, hoşgörülü, yardımsever davrandığını anlayacağız.

   - Örnekler: İnsanlara değer vermek nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara değer vermesi ile ilgili örnekler nelerdir?


7. Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı


   - Bu konuda, Kureyş suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Kureyş suresinin Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Kureyş suresinin Mekke'de indiğini ve 4 ayetten oluştuğunu anlayacağız.

   - Kureyş suresinin Kureyş kabilesinin Allah'ın (c.c.) nimetlerine şükretmesini ve O'na ibadet etmesini istediğini öğreneceğiz.

   - Örnek: Kureyş suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Bu ünitede, İslam dininin temel kaynaklarını, Kur'an-ı Kerim'in ana konularını, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini, Hz. Nuh'u (a.s.) öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) son peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail (a.s.) aracılığıyla vahyettiği kutsal kitaptır.


Konular:


1. İslam Dininin Temel Kaynakları


   - Bu konuda, İslam dininin temel kaynaklarını tanıyacağız.

   - İslam dininin temel kaynaklarının Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas olduğunu öğreneceğiz.

   - İslam dininin temel kaynaklarının anlamlarını ve önemlerini anlayacağız.

   - Örnekler: İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Kur'an-ı Kerim nedir? Sünnet nedir? İcma nedir? Kıyas nedir?


2. Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları


   - Bu konuda, Kur'an-ı Kerim'in ana konularını tanıyacağız.

   - Kur'an-ı Kerim'in ana konularının tevhid, nübüvvet, ahiret, ibadet, ahlak, kıssalar gibi başlıklar altında toplandığını öğreneceğiz.

   - Kur'an-ı Kerim'in ana konularının içeriklerini ve amaçlarını anlayacağız.

   - Örnekler: Kur'an-ı Kerim'in ana konuları nelerdir? Tevhid nedir? Nübüvvet nedir? Ahiret nedir? İbadet nedir? Ahlak nedir? Kıssalar nedir?


3. Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri


   - Bu konuda, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini tanıyacağız.

   - Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinin mucizeliği, korunmuşluğu, evrenselliği, açıklığı, bütünlüğü gibi nitelikler olduğunu öğreneceğiz.

   - Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinin delillerini ve yansımalarını anlayacağız.

   - Örnekler: Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri nelerdir? Mucizelik nedir? Korunmuşluk nedir? Evrensellik nedir? Açıklık nedir? Bütünlük nedir?


4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)


   - Bu konuda, Hz. Nuh'u (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Nuh'un (a.s.) peygamber ve insanlığın ikinci babası olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Nuh'un (a.s.) kavmini Allah'a (c.c.) iman etmeye çağırdığını ancak onların inanmadığını anlayacağız.

   - Hz. Nuh'un (a.s.) gemi yaparak tufandan kurtulduğunu öğreneceğiz.

   - Örnekler: Hz. Nuh'un (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Nuh'un (a.s.) kavmi kimdir? Hz. Nuh'un (a.s.) gemisi nasıl yapmıştır? Hz. Nuh'un (a.s.) tufandan kurtuluşu nasıl olmuştur?


5. Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı


   - Bu konuda, Kureyş suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Kureyş suresinin Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Kureyş suresinin Mekke'de indiğini ve 4 ayetten oluştuğunu anlayacağız.

   - Kureyş suresinin Kureyş kabilesinin Allah'ın (c.c.) nimetlerine şükretmesini ve O'na ibadet etmesini istediğini öğreneceğiz.

   - Örnek: Kureyş suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak