Hint ve Çin Dinleri: Temel İnanç, İbadet, Ahlak ve Kültür Özellikleri

0
Özet


 12. Sınıf 5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri


Bu ünitede, Hint ve Çin dinlerinin temel inanç, ibadet, ahlak ve kültür özelliklerini öğreneceksiniz.

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

Hinduizm


Hinduizm, Hint yarımadasında ortaya çıkan ve günümüzde Hindistan'ın resmi dini olan bir dindir. 

Hinduizmde önemli kavramlar şunlardır:


- Brahman: Hinduizmde tek ve evrensel gerçeklik olarak kabul edilen ilkedir. Brahman, her şeyin kaynağı ve sonudur.

- Atman: Hinduizmde insan ruhu olarak kabul edilen ilkedir. Atman, Brahman'ın bir parçasıdır.

- Karma: Hinduizmde insanın yaptığı her işin sonucunu belirleyen ilkedir. Karma, iyi veya kötü eylemlerin karşılığını verir.

- Samsara: Hinduizmde ruhun doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsü olarak kabul edilen ilkedir. Samsara, ruhun karmasına göre farklı varlıklara dönüşmesidir.

- Mokşa: Hinduizmde ruhun samsaradan kurtularak Brahman ile birleşmesi olarak kabul edilen ilkedir. Mokşa, ruhun özgürlüğü ve mutluluğudur.


Hinduizmde ibadet şekilleri şunlardır:


- Puja: Hinduizmde tanrılara sunulan tapınma ritüelidir. Puja, evlerde veya tapınaklarda yapılabilir. Puja sırasında tanrılara çiçek, meyve, tütsü gibi hediyeler sunulur.

- Yoga: Hinduizmde beden, zihin ve ruhun uyumunu sağlamak için yapılan fiziksel ve manevi egzersizlerdir. Yoga, nefes alışverişini, duruşu, meditasyonu içerir.

- Mantra: Hinduizmde tanrılara veya kutsal seslere yönelik söylenen kısa dualar veya hecelerdir. Mantra, zihni sakinleştirir ve konsantrasyonu arttırır.

- Sadhu: Hinduizmde dünyevi hayattan vazgeçerek manevi hayata yönelen kişilerdir. Sadhu, oruç tutar, yoga yapar, tapınaklarda hizmet eder.


Hinduizmde ahlaki değerler şunlardır:


- Dharma: Hinduizmde insanın doğru yaşama ilkesidir. Dharma, insanın kendi varoluş amacına uygun davranmasıdır.

- Ahimsa: Hinduizmde şiddetten kaçınma ilkesidir. Ahimsa, her canlıya saygı duymayı ve zarar vermemeyi gerektirir.

- Aşrama: Hinduizmde insan hayatının dört evresidir. Aşrama, öğrencilik, evlilik, emeklilik ve münzevilik olarak sıralanır.

- Varna: Hinduizmde toplumsal sınıfları belirleyen ilkedir. Varna, Brahman (din adamları), Kşatriya (savaşçılar), Vaysya (tüccarlar) ve Şudra (işçiler) olarak dört gruba ayrılır.


Hinduizmde kültür özellikleri şunlardır:


- Kutsal metinler: Hinduizmde kutsal sayılan metinlerdir. Kutsal metinler, Vedalar (ilahi bilgiler), Upanişadlar (felsefi yorumlar), Ramayana ve Mahabharata (destanlar) gibi eserleri içerir.

- Kutsal yerler: Hinduizmde kutsal sayılan yerlerdir. Kutsal yerler, Ganj Nehri (hayat veren nehir), Varanasi (kurtuluş şehri), Kailash Dağı (Şiva'nın evidir) gibi yerleri içerir.

- Kutsal semboller: Hinduizmde kutsal sayılan sembollerdir. Kutsal semboller, Om (evrensel ses), Svastika (iyi şans), Lotus (temizlik), Tilak (alın işareti) gibi sembolleri içerir.

- Kutsal günler: Hinduizmde kutsal sayılan günlerdir. Kutsal günler, Diwali (ışık festivali), Holi (renk festivali), Dussehra (zafer günü), Janmashtami (Krişna'nın doğumu) gibi günleri içerir.


 Budizm


Budizm, Hindistan'da ortaya çıkan ve günümüzde Asya'nın birçok ülkesinde yaygın olan bir dindir. Budizmde önemli kavramlar şunlardır:


- Buda: Budizmde aydınlanmış kişi olarak kabul edilen ilkedir. Buda, acıdan ve samsaradan kurtulmuş ve nirvanaya ulaşmış kişidir.

- Dört Soylu Gerçek: Budizmde hayatın gerçeklerini açıklayan ilkedir. 


Dört Soylu Gerçek, şunlardır:


  - Hayat acıdır: Hayat, doğum, yaşlanma, hastalık, ölüm, ayrılık, istenmeyen şeylerle karşılaşma gibi acılara doludur.

  - Acının nedeni arzudur: Acı, insanın geçici olan şeylere bağlanması ve onları elde etmek için çabalaması nedeniyle ortaya çıkar.

  - Acının sona ermesi mümkündür: Acı, insanın arzularından vazgeçmesi ve onlara bağlılığını kesmesiyle sona erebilir.

  - Acının sona ermesinin yolu Sekiz Aşamalı Yoldur: Acıyı sona erdirmenin yolu, doğru görüş, doğru niyet, doğru söz, doğru davranış, doğru geçim, doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyondan oluşan bir yaşam tarzıdır.

- Samsara: Budizmde ruhun doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsü olarak kabul edilen ilkedir. Samsara, ruhun karmasına göre farklı varlıklara dönüşmesidir.

- Nirvana: Budizmde ruhun samsaradan kurtularak acıdan ve arzudan arınması olarak kabul edilen ilkedir. Nirvana, ruhun özgürlüğü ve mutluluğudur.


Budizmde ibadet şekilleri şunlardır:


- Meditasyon: Budizmde zihni sakinleştirmek ve aydınlanmaya ulaşmak için yapılan manevi egzersizlerdir. Meditasyon, nefes alışverişini, duruşu, farkındalığı içerir.

- Mantra: Budizmde kutsal seslere veya sözlere yönelik söylenen kısa dualar veya hecelerdir. Mantra, zihni sakinleştirir ve konsantrasyonu arttırır.

- Puja: Budizmde Buda'ya veya diğer kutsal varlıklara sunulan tapınma ritüelidir. Puja, evlerde veya tapınaklarda yapılabilir. Puja sırasında Buda'ya çiçek, meyve, tütsü gibi hediyeler sunulur.

- Stupa: Budizmde Buda'nın veya diğer kutsal kişilerin külleri veya kalıntılarının saklandığı yapıdır. Stupa, tapınma ve ziyaret yeri olarak kullanılır.


Budizmde ahlaki değerler şunlardır:

Beş Ahlak Kuralı: Budizmde herkesin uyması gereken temel ahlak kurallarıdır. 

Beş Ahlak Kuralı, şunlardır:


Canlılara zarar vermemek
Yalan söylememek
Hırsızlık yapmamak
Zina etmemek
Alkol veya uyuşturucu kullanmamak

Sekiz Aşamalı Yol: Budizmde acıyı sona erdirmenin yolu olarak kabul edilen ahlaki yaşam tarzıdır. 

Sekiz Aşamalı Yol, şunlardır:

Doğru görüş: Hayatın gerçeklerini kabul etmek
Doğru niyet: İyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak
Doğru söz: Yararlı ve doğru konuşmak
Doğru davranış: Zarar vermeyen ve yarar sağlayan davranışlar sergilemek
Doğru geçim: Helal ve zararsız bir iş yapmak
Doğru çaba: İyiliği arttırmak ve kötülüğü azaltmak için çaba göstermek
Doğru farkındalık: Zihin, beden ve duyguların farkında olmak
Doğru konsantrasyon: Zihni odaklamak ve meditasyon yapmak

Budizmde kültür özellikleri şunlardır:


Kutsal metinler: Budizmde kutsal sayılan metinlerdir. Kutsal metinler, Tripitaka (üç sepet) adı verilen üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler, Sutra (Buda’nın öğretileri), Vinaya (manastır kuralları) ve Abhidharma (felsefi yorumlar) olarak sıralanır.
Kutsal yerler: Budizmde kutsal sayılan yerlerdir. Kutsal yerler, Buda’nın doğduğu Lumbini, aydınlandığı Bodh Gaya, ilk vaazını verdiği Sarnath ve öldüğü Kuşinagar gibi yerleri içerir.
Kutsal semboller: Budizmde kutsal sayılan sembollerdir. Kutsal semboller, Dharmacakra (sekiz aşamalı yolu temsil eden tekerlek), Lotus (aydınlanmayı temsil eden çiçek), Svastika (iyi şans), Buda heykeli (Buda’nın fiziksel özellikleri) gibi sembolleri içerir.
Kutsal günler: Budizmde kutsal sayılan günlerdir. Kutsal günler, Vesak (Buda’nın doğumu, aydınlanması ve ölümü), Asala (Buda’nın ilk vaazı), Magha Puja (Buda’nın manastırını ziyareti), Uposatha (oruç günü) gibi günleri içerir.

Konfüçyanizm


Konfüçyanizm, Çin’de ortaya çıkan ve günümüzde Çin’in resmi dini olan bir dindir. Konfüçyanizmde önemli kavramlar şunlardır:

Konfüçyus: Konfüçyanizmin kurucusu olan Çinli filozoftur. Konfüçyus, insanların ahlaki eğitimini ve toplumsal düzeni sağlamayı amaçlamıştır.
Li: Konfüçyanizmde ritüel olarak kabul edilen ilkedir. Li, insanların geleneklere, törelere, adaba uygun davranmasını ifade eder.
Ren: Konfüçyanizmde insanlık olarak kabul edilen ilkedir. Ren, insanların birbirine sevgi, saygı, merhamet göstermesini ifade eder.
Yi: Konfüçyanizmde doğruluk olarak kabul edilen ilkedir. Yi, insanların adaletli, dürüst, sorumlu davranmasını ifade eder.
Zhi: Konfüçyanizmde bilgelik olarak kabul edilen ilkedir. Zhi, insanların bilgi, akıl, tecrübe sahibi olmasını ifade eder.

Konfüçyanizmde ibadet şekilleri şunlardır:


Tapınak: Konfüçyanizmde ibadet edilen yerdir. Tapınak, Konfüçyus’un veya diğer kutsal kişilerin heykellerinin bulunduğu yerdir.
Anıt: Konfüçyanizmde ibadet edilen yerdir. Anıt, Konfüçyus’un veya diğer kutsal kişilerin mezarlarının bulunduğu yerdir.
Kurban: Konfüçyanizmde ibadet şeklidir. Kurban, Konfüçyus’a veya diğer kutsal kişilere saygı göstermek için sunulan hayvan veya bitki kesimidir.
Müzik: Konfüçyanizmde ibadet şeklidir. Müzik, Konfüçyus’un öğretilerini yansıtan ve insanları eğiten bir sanat dalıdır.

Konfüçyanizmde ahlaki değerler şunlardır:


Beş Temel İlişki: Konfüçyanizmde insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilkedir. Beş Temel İlişki, şunlardır:

Hükümdar ve tebaa arasında adalet
Baba ve oğul arasında sevgi
Koca ve karı arasında uyum
Büyük ve küçük kardeş arasında saygı
Arkadaş ve arkadaş arasında sadakat

Altın Kural: Konfüçyanizmde insanların davranışlarını belirleyen ilkedir. Altın Kural, şöyledir:

Başkasına istemediğin şeyi yapma
Jen Hsiao: Konfüçyanizmde aileye verilen önemi ifade eden ilkedir. Jen Hsiao, aile üyelerinin birbirine bağlılığını, saygısını, sevgisini, yardımlaşmasını gösterir.

Konfüçyanizmde kültür özellikleri şunlardır:


Kutsal metinler: Konfüçyanizmde kutsal sayılan metinlerdir. Kutsal metinler, Beş Klasik (Şi, Şu, Li, İ Çing, Çun Çiu) ve Dört Kitap (Lun Yu, Meng Zi, Ta Hsüeh, Çung Yung) olarak ikiye ayrılır.
Kutsal yerler: Konfüçyanizmde kutsal sayılan yerlerdir. Kutsal yerler, Konfüçyus’un doğduğu Qufu, Konfüçyus’un öğrettiği Lu Eyaleti gibi yerleri içerir.
Kutsal semboller: Budizmde kutsal sayılan sembollerdir. Kutsal semboller, Dharmacakra (sekiz aşamalı yolu temsil eden tekerlek), Lotus (aydınlanmayı temsil eden çiçek), Svastika (iyi şans), Buda heykeli (Buda’nın fiziksel özellikleri) gibi sembolleri içerir.
Kutsal günler: Budizmde kutsal sayılan günlerdir. Kutsal günler, Vesak (Buda’nın doğumu, aydınlanması ve ölümü), Asala (Buda’nın ilk vaazı), Magha Puja (Buda’nın bin rahibe vaaz vermesi), Uposatha (oruç tutma günü) gibi günleri içerir.


Taoizm


Taoizm, Çin'de ortaya çıkan ve günümüzde Çin ve diğer Doğu Asya ülkelerinde yaygın olan bir dindir. Taoizmde önemli kavramlar şunlardır:

- Tao: Taoizmde evrenin kaynağı ve yasası olarak kabul edilen ilkedir. Tao, her şeyin doğal akışıdır. Tao, tanımlanamaz, adlandırılamaz, değişmez ve ebedidir.
- Yin-Yang: Taoizmde evrendeki karşıt güçlerin dengesi olarak kabul edilen ilkedir. Yin, karanlık, soğuk, pasif, dişi gibi özellikleri temsil eder. Yang, aydınlık, sıcak, aktif, erkek gibi özellikleri temsil eder. Yin ve Yang birbirine zıt ama birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan güçlerdir.
- Wu Wei: Taoizmde doğal olma ve zorlamama ilkesidir. Wu Wei, insanın Tao'ya uygun hareket etmesi, doğaya uyum sağlaması, gereksiz müdahalelerden kaçınması anlamına gelir.
- Qi: Taoizmde evrendeki yaşam enerjisi olarak kabul edilen ilkedir. Qi, her şeyin içinde akar ve her şeyi canlı tutar. Qi'nin dengeli ve uyumlu olması sağlık ve mutluluk getirir.

Taoizmde ibadet şekilleri şunlardır:


- Meditasyon: Taoizmde zihni sakinleştirmek ve Tao'yu anlamak için yapılan manevi egzersizlerdir. Meditasyon, nefes alışverişini, duruşu, farkındalığı içerir.
- Tai Chi: Taoizmde beden, zihin ve ruhun uyumunu sağlamak için yapılan fiziksel ve manevi egzersizlerdir. Tai Chi, yavaş ve akıcı hareketlerden oluşur.
- Feng Shui: Taoizmde çevrenin enerjisini düzenlemek için yapılan sanattır. Feng Shui, ev veya iş yeri gibi mekanların düzenlenmesi, renklerin, şekillerin, eşyaların seçilmesi gibi konuları içerir.
- Ritüel: Taoizmde tanrılara veya atalara sunulan tapınma ritüelidir. Ritüel, tapınaklarda veya evlerde yapılabilir. Ritüel sırasında tanrılara veya atalara çiçek, meyve, tütsü gibi hediyeler sunulur.

Taoizmde ahlaki değerler şunlardır:


- Doğallık: Taoizmde insanın doğasına uygun yaşamasıdır. Doğallık, insanın kendini olduğu gibi kabul etmesi, yapmacık olmaması, doğaya saygılı olması anlamına gelir.
- Uyum: Taoizmde insanın çevresiyle barışık olmasıdır. Uyum, insanın başkalarıyla iyi geçinmesi, anlaşmazlıklardan kaçınması, hoşgörülü olması anlamına gelir.
- Alçakgönüllülük: Taoizmde insanın kendini küçük görmesi ve başkalarını yüceltmesidir. Alçakgönüllülük, insanın kibirli olmaması, övünmemesi, cömert olması anlamına gelir.

Taoizmde kültür özellikleri şunlardır:


- Kutsal metinler: Taoizmde kutsal sayılan metinlerdir. Kutsal metinler, Dao De Jing (Tao ve Erdem Kitabı), Zhuangzi (Zhuangzi'nin Yazıları), Daode Zhenjing (Gerçek Klasik) gibi eserleri içerir.
- Kutsal yerler: Taoizmde kutsal sayılan yerlerdir. Kutsal yerler, Wudang Dağı (Taoizm'in merkezi), Qingcheng Dağı (Taoizm'in doğduğu yer), Longhu Dağı (Taoist rahiplerin eğitildiği yer) gibi yerleri içerir.
- Kutsal semboller: Taoizmde kutsal sayılan sembollerdir. Kutsal semboller, Yin-Yang (evrendeki karşıt güçlerin dengesi), Ba Gua (sekiz trigram), Taiji Tu (yin-yang ve ba gua'nın birleşimi), Fu Lu Shou (mutluluk, zenginlik ve uzun ömür) gibi sembolleri içerir.
- Kutsal günler: Taoizmde kutsal sayılan günlerdir. Kutsal günler, Laozi'nin Doğumu (Taoizm'in kurucusunun doğum günü), Qingming (Ataları Anma Günü), Duanwu (Ejderha Tekne Festivali), Zhongqiu (Hasat Festivali) gibi günleri içerir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak